انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

پریا ویولت شکیبا                           

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : shakiba_pv@yahoo.com

 

مقالات کنفرانس

همايش هاي داخلي :

·        شکيبا، پريا ويولت ،1385 ، نظم و آشوب در هندسه شهرهاي اسلامي، همايش تجلي حسن محمدي (ص) در هنر، دانشگاه هنر اسلامي تبريز.

·        شکيبا، پريا ويولت ،1385 ، امکان استفاده از بافت قديم و فرسوده شهرها براي طراحي مسکن، خلاصه مقاله، سومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران، کرمان-ارگ بم، فروردين 1385.

·        شکيبا، پريا ويولت ،1385 ، شهر فرکتالي ، خلاصه مقاله، سومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران، کرمان-ارگ بم، فروردين 1385.

·        حبيبي، سيد محسن و پريا ويولت شکيبا،1386، تبريز و نوسازي شهري، خلاصه مقاله، همايش يکصدمين سال تاسيس شورا و شهرداري تبريز، تير 1386.

·  شکيبا، پريا ويولت، 1389، اسکان غير رسمي و شهرسازي پايدار در ايران معاصر، چالشها و پيامدها نمونه موردي : محله ايده لو در شهر تبريز، همايش ملي معماري و شهرسازي معاصر ايران، شيراز، فروردين 1389.

·        شکيبا، پريا ويولت و پروشا بحريه، 1389، اضداد و نقش آن در تجلي شهرسازي دوره صفوي، همايش ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري، اصفهان، تير 1389.

·        شکيبا، پريا ويولت و شهريار شقاقي، 1389، تاثير عناصر نمادين و نشانه ها در طراحي و ارتقاء سيما و منظر شهري، همايش منطقه اي عمران، شبستر، آبان 1389.

·        شکيبا، پريا ويولت و پروشا بحريه، 1390، نقش اضداد در معماري و شهرسازي مکتب اصفهان، خلاصه مقاله، اولين همايش معماري و شهرسازي اسلامي، دانشگاه هنر اسلامي تبريز ، تبريز، ارديبهشت 1390.

·        بحريه، پروشا و پريا ويولت شکيبا، 1390، رد پاي فلسفه و جهان بيني در معماري ايران، خلاصه مقاله، اولين همايش معماري و شهرسازي اسلامي، دانشگاه هنر اسلامي تبريز ، تبريز، ارديبهشت 1390.

·        شکيبا، پريا ويولت ، اميد عطايي و مهدی فتحی، 1391، امکان سنجي ساخت مساکن روستايي با استفاده از سيستم LSF، اولين همايش ملی انديشه ها و فناوری های نو در معماری، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، تبريز، اسفند 1391.

·        عطايی، اميد و پريا ويولت شکيبا،1391، برنامه ريزی فرهنگی جهت ورود تکنولوژی برای تامين آسايش مساکن روستاهای جنوب کشور، اولين همايش ملی انديشه ها و فناوری های نو در معماری، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، تبريز، اسفند 1391.

 

کنفرانس های بين المللي :

·         Shakiba, P. V.  & P. Bahrieh, 2010, Paradox and its role in the manifestation of the Safavi era urban planning in Iran, 4th International Conference on Built Environment in Developing Countries “A Better Tomorrow Begins With A Greener Today”, School of Housing, Building and Planning (HBP), Universiti Sains Malaysia, Pinang, Malaysia, 1st – 2nd December 2010.

 

  • Shaghaghi. G,S. & P. V. Shakiba, 2011, Analysis of Climatic Strategies in Designing the Residential Buildings in Cold Dry Climate of Tabriz Metropolis to Reduce Air Pollution in urban Environment, International Conference on World Academy of Science, Engineering and Technology, Issue 76, Venice, Italy, April 27-29, 2011.

 

·         Shakiba, P. V.  , 2011, Internalized development, sustainable architecture and urban planning in Iran,the challenges and results, Abstract, 5th International Conference on Built Environment in Developing Countries “A Better Tomorrow Begins With A Greener Today”, School of Housing, Building and Planning (HBP), Universiti Sains Malaysia, Pinang, Malaysia, July19, 2011.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.